Algemene voorwaarden

Van Flywise Travel B.V., eventueel opererend onder de handelsnaam Verrassingstickets.nl, Flywise.nl, Surprisecitytrip.com geregistreerd onder:
Kamer van Koophandel registratie: 60860367, hierna te noemen: 'We', 'wij' en 'ons'.
Opgesteld op 1 januari 2014 te Capelle aan den IJssel, bijgewerkt op 17 augustus 2017 te Capelle aan den IJssel.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
'We', 'wij' en 'ons' betekent Flywise Travel B.V. Deze voorwaarden gelden tevens voor Verrassingstickets.nl, dat een handelsnaam is van Flywise Travel B.V.
'U', 'uw' en 'uzelf' betekent iedereen die een koopovereenkomst sluit met Flywise Travel B.V., dan wel Verrassingstickets.nl.
‘Partner’ betekent een bedrijf dat producten (bijvoorbeeld in vorm van een waardebon) van Flywise Travel B.V., dan wel Verrassingstickets.nl verkoopt.
'BAGAGE' betekent uw persoonlijk eigendom dat u meeneemt in verband met uw vlucht/busreis en hotel. Tenzij anders aangegeven wordt hiermee zowel uw ingecheckte als uw niet-ingecheckte bagage bedoeld.
‘ARRANGEMENT' betekent het aangeschafte product bij Flywise Travel B.V. Dit kan een vliegticket zijn of een combinatie van een vliegticket/busreis met daarbij een hotel, transfers, en eventuele excursies en andere activiteiten ter plaatse geboekt bij Flywise B.V., dan wel Verrassingstickets.nl.
'BOARDING PASS'betekent het online document “boarding pass” (of boardingkaart of instapkaart) dat door u, of namens u, voorafgaand aan elke vlucht uitgeprint of elk alternatief document dat door ons wordt aangeleverd of waarvoor wij de instructies verstrekken om dit document zelfstandig te kunnen verwerven.
'BOEKINGSBEVESTIGING' betekent het document dat u ontvangt dat als bevestiging van de reserveerde reis/hotelovernachting/dienst dient. In dit document staan in geval van een vlucht de vluchttijden vermeld evenals de vluchtnummers en reisdatum. In geval van overnachtingen in een accommodatie staat hier het exacte adres van de accommodatie in vermeld en dient dit document tevens als hotelvoucher.
'PASSAGIER' betekent een persoon die bij ons is opgegeven bij het maken van de reservering als passagier.
'SCHADE' omvat het overlijden, de verwonding of het lichamelijk letsel van een passagier en het verlies, het gedeeltelijk verlies of de diefstal van, of een andere vorm van schade aan bagage die voortkomt uit het luchtvervoer of de accommodatie ter plaatse of de hierbij horende diensten die door ons worden geleverd.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons en u waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met u, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen met u alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
4. Iedere aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
5. De oorspronkelijke tekst van deze algemene voorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.
6. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.
7. Flywise Travel B.V. voldoet aan de wettelijke eis om alle reizen gedekt te hebben door een garantiefonds. Alle reizen die verkocht worden door Flywise Travel B.V. (eventueel opererend onder de handelsnamen Verrassingstickets.nl, Flywise.nl, Surprisecitytrip.com) worden gedekt door Stichting Garantiefonds Flywise (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61214752) in geval van faillissement. Op het moment dat de reissom reeds aan Flywise Travel B.V. is voldaan en de reservering nog niet definitief is gemaakt (zoals beschreven in artikel 2, lid 9) bij faillissement zal de reissom worden vergoed door Stichting Garantiefonds Flywise. Indien de reservering is bevestigd kunt u na faillissement gebruik blijven maken van uw reis (zoals beschreven in artikel 2, lid 9).
8. Indien een boeking tot stand komt op basis van de verzilvering van een waardebon/voucher die u heeft aangekocht via een partner van Flywise Travel B.V, verzilvert Flywise Travel B.V. deze voucher bij haar partner t.b.v. uitbetaling op het moment dat Flywise Travel B.V. de boeking definitief heeft gemaakt voor u en Flywise Travel B.V. aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan jegens haar inkooppartners. Flywise Travel B.V. onvangt dus pas een uitbetaling van de voucher van haar partner op het moment dat de vluchten en de accommodatie voor U 100% zijn betaald en definitief zijn geboekt.
9. In geval van faillissement van Flywise Travel B.V. kunt u altijd gebruik blijven maken van de voor u geboekte reis. In uw boekingsbevestiging kunt u de vluchtgegevens vinden om zelf online te kunnen inchecken. Uw vluchtboeking is bij het ontvangen van de boekingsbevestiging definitief en volledig betaald en kan niet meer worden geannuleerd door Flywise Travel B.V. U kunt hier dan ook altijd gebruik van blijven maken, ook als uw reis plaatsvindt na faillissement. Uw hotelboeking is tevens definitief en staat direct op uw naam. Ook deze reservering kan niet meer worden geannuleerd door Flywise Travel B.V. en is volledig betaald op het moment dat u de boekingsbevestiging van ons heeft ontvangen.

Artikel 3 Boekingen, aanbiedingen en offertes

1. De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Deze offertes zijn geldig tot de eerstvolgende prijsverandering in het inkooptarief van ons.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes voor consumenten zijn inclusief BTW. .
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
5. Alle aanbiedingen zijn op basis van beschikbaarheid. Indien er niet voldoende beschikbaarheid meer is nemen wij contact met u op en leggen wij u alternatieven voor. Pas op het moment dat u uw boekingsbevestiging ontvangt is uw reis bevestigd.
6. Wanneer wordt gesproken in een aanbieding over een 3-daagse reis dan wordt bedoeld ‘2 overnachtingen’. De vertrektijden van het arrangement zijn altijd onder voorbehoud en worden niet gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor resp. 4, 5 en 6- daagse reizen (3, 4 en 5 nachten) etc. etc. .
7. Wij behouden ten alle tijden het recht om uw boeking af te handelen op de data die u heeft geselecteerd tijdens het maken van uw reservering.
8. De termijn waarbinnen u, na het reserveren op onze website, de boekingsbevestiging ontvangt is slechts een indicatie. Het kan voorkomen dat dit langer duurt dan de opgegeven, indicatieve termijn. Dit is nimmer reden om uw reservering te wijzigen/annuleren.

Artikel 4 Het leveren van de overeenkomst

1. Wij handelen een door u gemaakte reservering af en verlenen deze dienst in uw opdracht. U draagt zelf de verantwoordelijkheid op de juiste (door ons of partner aangegeven) wijze een reservering te maken via onze website. In alle gevallen krijgt u hier een bevestigingse-mail van en hierna een boekingsbevestiging.
2. Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingrecht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden. Tevens is het niet mogelijk bijgeboekte diensten bij uw arrangement te annuleren.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke.
4. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Houdt u er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt. U bent er tevens zelf voor verantwoordelijk bij de luchtvaartmaatschappij na te gaan of uw reisdocument geaccepteerd wordt. Een rijbewijs is in geen geval een geldig reisdocument.
5. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 18 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
6. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering bij ons te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.
7. Retourtickets als enkele reis
Van een retourticket kunt u niet enkel de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch uw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij.
8. U dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals weergeven op uw boekingsbevestiging: u kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een overstap maakt.
9. Kinderen zijn 2 t/m 16 jaar en baby's 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover ons Contact Center). Baby's en kinderen betalen hetzelfde tarief als een volwassene. Het is niet mogelijk baby's of kinderen na het maken van uw reservering alsnog bij te boeken. Baby's of kinderen dienen altijd een van de passagiers in de boeking te zijn en onder begeleiding van een volwassene (ouder dan 18) te reizen die in dezelfde boeking zit.
10. Indien u niet zonder hulpmiddelen het vliegtuig in kunt stappen, in uw accommodatie kunt verblijven of gebruik kunt maken van de door ons aangeboden overige diensten dient u ons hiervan voorafgaand aan het reserveren van op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het dan niet mogelijk gebruik te maken van een arrangement of zijn er extra kosten aan verbonden. Wanneer u ons hierover niet informeert en toch een reservering maakt kunt u er niet van uitgaan dat aan uw benodigdheden kan worden voldaan.
11. U erkent dat persoonlijke gegevens aan ons zijn verstrekt voor de volgende doeleinden: het verrichten van een boeking, het inchecken voor een vlucht, het verkrijgen van bijkomstige diensten zoals hotelreserveringen, excursies of autoverhuur, het ontwikkelen en bieden van diensten zoals speciale voorzieningen voor mensen met verminderde mobiliteit, het vergemakkelijken van immigratie- en inreisprocedures, en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan overheidsinstanties, in verband met uw vlucht. Voor deze doeleinden staat u ons toe om dergelijke gegevens bij te houden en te gebruiken, en deze te verzenden naar onze eigen kantoren, overheidsinstanties of de door ons ingeschakelde aanbieders van de hiervoor vermelde diensten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingactiviteiten zonder uw voorafgaande toestemming.
12. Alle niet EU/EER burgers moeten voordat zij een reservering maken bij ons informeren of een visum vereist is voor hun bestemming.
13. Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u contact opnemen met ons Contact Center om navraag te doen voordat u een reservering maakt.

Artikel 5 Het uitvoeren van de overeenkomst

1. Wij zullen de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Wij behouden immer het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derde partijen in te schakelen.
3. U draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wij redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig (uiterlijk twee dagen voor aanvang van het arrangement) aan u worden verstrekt.Wanneer deze niet worden verstrekt dient u contact op te nemen met ons om hier melding van te maken. Dit geldt voor alle gegevens waarvan u redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn dat u deze had moeten ontvangen (door informatie in de boekingsbevestiging, in aan u gestuurde e-mails etc.).
4. U bent verantwoordelijk voor het opgeven van een juist e-mailadres en telefoonnummer zodat alle gegevens u in goede orde kunnen bereiken. Tevens bent u verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een goed werkend e-mailaccount en de juiste instellingen voor de SPAM-filter in uw e-mailaccount zodat e-mail afkomstig van ons niet terecht komt in de SPAM-filter.Kennisgevingen die via e-mail naar u zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de e-mail is verzonden door ons. 
5. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke u toerekenbaar is. 
5. U bent verantwoordelijk om alle instructies gegeven door ons met betrekking tot het arrangement correct uit te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit het door u onjuist handelen in strijd met de door ons gegevens instructies met betrekking tot het arrangement.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste uitvoering van de via ons gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen. Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van onze dienstverlening.
7. Wij houden ons te allen tijde het recht voor om ons na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen, brandstoftoeslag en veiligheidstoeslagen ('security taxes'). In geval van een stijging van de brandstoftoeslag, moet deze doorberekening worden voldaan alvorens de boeking wordt vrijgegeven om gebruik van te maken.
8. Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in uw reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen, maar dient u, zover de wet dit voorschrijft, wel van een alternatief te voorzien. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken. Zie ook artikel 8 lid 4.
U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u in ieder geval 1 dag voor vertrek van elke vlucht uw actuele reisschema raadpleegt. U kunt dit bijvoorbeeld doen op de website www.checkmytrip.com  of www.viewtrip.com. Vul op deze site de achternaam (zonder spaties) in van hoofdreiziger en uw reserveringscode van uw boekingsbevestiging. Deze site werkt niet voor de low-cost maatschappijen (o.aRyanair, Easyjet,WizzAir,Transavia etc.), bij de low-cost maatschappijen dient u de website van de low-cost maatschappij te raadplegen of de website van de luchthaven van vertrek.
Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.
9. U dient er rekening mee te houden dat de meeste low-costmaatschappijenkosten rekenen voor het meenemen van bagage.Het is uitsluitend mogelijk extra diensten met betrekking tot uw arrangement bij ons aan te schaffen (d.w.z. speciale verzoeken hotel, extra bagage voor uw vlucht enz.) U dient dit uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum in orde te maken via onze website.
10. Om te kunnen reizen dient u vooraf thuis in te checken en uw instapkaart(en) voor de vlucht af te drukken. Dit is kosteloos. Wanneer u dit niet doet betaalt u op de luchthaven het tarief dat de airline rekent voor het uitgeven van een instapkaart op de luchthaven. Dit tarief kunt u vinden op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien door ons wordt aangegeven dat u door ons wordt ingecheckt voor de vlucht moet u uiterlijk 14 dagen voor vertrek op onze website de gegevens van uw paspoort/identiteitskaart naar ons versturen via onze website. Indien u zelf dient in te checken zullen wij u hier van tevoren over informeren (bv. in uw boekingsbevestiging of d.m.v. een e-mail.
11. Het is niet mogelijk een stoelvoorkeur door te geven voor vluchten of transfers gereserveerd door ons. Wanneer u de ‘stoelgarantie’ heeft aangeschaft bij het verrassingsticket dan heeft u de garantie dat de mogelijkheid aanwezig is om naast elkaar plaats te kunnen nemen op de vluchten die onderdeel zijn van uw arrangement.
12. U bent zich ervan bewust dat alle vertrektijden van vluchten en overige door ons gereserveerde reisonderdelen onder voorbehoud zijn. Wij en de door ons ingeschakelde partijen die een reisonderdeel uitvoeren kunnen vertrektijden te allen tijden wijzigen. In geval u een arrangement heeft geboekt waarvan een of meerdere reisonderdelen zijn gewijzigd, zullen de overige onderdelen niet kosteloos mee veranderen naar een ander tijdstip en/of datum. Wanneer bijvoorbeeld uw vluchttijden zijn gewijzigd en de luchtvaartmaatschappij u een andere reisdatum aanbiedt, zal de accommodatie en overige bijgeboekte reisonderdelen niet kosteloos mee veranderen.
13. Wanneer u niet voor de aangegeven deadline (doorgaans 14 dagen voor vertrek)de gegevens van uw paspoort/identiteitskaart aan ons heeft aangeleverd (deze deadline staat weergeven in uw boekingsbevestiging en tevens in sommige e-mails) dient u de kosten te voldoen die de luchtvaartmaatschappij hiervoor in rekening brengt. In sommige gevallen sturen wij u een herinnering om alsnog deze gegevens aan te leveren zodat wij u nog kunnen inchecken nadat de deadline is verstreken. Dit is echter geen garantie dat u de instapkaarten alsnog van ons ontvangt aangezien u in dit geval te laat bent geweest met het verstrekken van deze gegevens.

Artikel 5 Wijzigingen en annuleringen

1.Het wijzigen of annuleren van de bij ons of partner aangeschafte arrangementen is niet mogelijk tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De kosten van het annuleren zijn 100% van de aan ons (en/of partner) betaalde reissom. Wanneer u elders een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u voorzien van een annuleringsbevestiging om hiermee aan te tonen dat u geen gebruik meer zal maken of gemaakt heeft van uw arrangement.
2. Indien u geen gebruik maakt van uw arrangement dient u dit uiterlijk 3 dagen voor vertrek door te geven aan ons. Wanneer u dit niet doet worden de hieruit voorkomende vertragingskosten, berekend door de betreffende partij, aan u volledig doorberekend.
3. Indien u redelijkerwijs niet op de hoogte kunt zijn 3 dagen voor vertrek dat u geen gebruik kan maken van uw reis, dient u dit direct te melden aan ons d.m.v. een e-mail. Wanneer u dit niet doet worden de hieruit voorkomende vertragingskosten, berekend door de betreffende partij, aan u volledig doorberekend.
4. Indien u op enige wijze vertragingskosten of andere kosten veroorzaakt bij ons of de door ons inschakelde partijen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren zullen deze geheel op u verhaald worden.
5. Indien wij met u overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zullen wij u hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Reissom

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste reissom overeenkomen.
2. De reissom is en eventuele kostenberamingen zijn inclusief BTW voor consumenten en bedrijven.
3. Wij zijn gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen, vliegtickets, brandstofkosten, tax of koerswijzigingen zijn gestegen. Na bericht hierover dient u de het bedrag van de prijsstijging binnen 7 dagen aan ons te voldoen. Wanneer u dit bedrag niet tijdig aan ons voldoet stellen wij u in verzuim en behouden wij ons het recht uw arrangement te annuleren tegen de standaard annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6. Daarnaast kunnen de reissom verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ons, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen reissom. Wij zullen u in dat geval van het voornemen tot verhoging van de reissom in kennis stellen. Wij zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal in gaan, vermelden.
7. De reissom die wij aan u rekenen is in beginsel altijd exclusief belastingen op plaats van bestemming mits anders vermeld is in de aanbieding of inuw reisdocumenten.

Artikel 8 Betaling

1. Nadat u een reservering gemaakt heeft en het volledige bedrag betaald is, zullen wij tot levering van uw arrangement overgaan.
2. Betaling dient te geschieden op de door ons beschikbaar gestelde mogelijkheden.
3. Indien u in gebreke blijft een betaling te voldoen binnen de termijn van 2 dagen na het reserveren dan bent u van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een aanmaning en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken. Als betaling uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd. Gebruiker zal de daarvoor verschuldigde annuleringskosten  bij de opdrachtgever in rekening brengen. In dat geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van uw zijde zijn de vorderingen van ons op u onmiddellijk opeisbaar.
5. Wij hebben het recht de door u gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
6. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
7. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 2 dagen na reserveringsdatum of factuurdatum. 

Artikel 9 Incassokosten

1. Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt u een dadelijk opeisbare boete van de incassokosten €40 bij niet tijdige betaling.
2. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Geschillen

1. Klachten over een door ons gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk twee weken na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot twee weken na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de ons Contact Center worden ingediend. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. U krijgt binnen twee weken antwoord op uw e-mail. 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- U de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst de door ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat u deze slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming ons rechtvaardigt.
- U bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op u onmiddellijk opeisbaar. Indien u de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade, indirect noch direct.
3. U bent altijd verantwoordelijk voor het in orde hebben van reisdocumenten zoals paspoorten en visums. Hieronder wordt tevens verstaan dat u wordt geacht zich te informeren over de geldende voorwaarden in het land van bestemming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade door problemen omtrent de toegang tot een land.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door onze directie.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door ons verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien u aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op u over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van u of van een door u aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 16 Overmacht

1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. 
3. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten nakomen.
4. In geval van annulering door een vervoerder veroorzaakt door overmacht situaties zoals staking, weer- en natuurrampen zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortkomende kosten.

Artikel 17 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.